Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Warzywnik przed zimą

Warzywnik przed zimą

Należy pamiętać, że plonowanie warzyw w następnym sezonie wegetacyjnym zależy w dużym stopniu od tego w jakim stanie zostawimy nasze grządki na zimę. Jeżeli rzeczywiście zależy nam na dużych plonach, nie odkładajmy prac polowych na wiosnę. Należy zacząć od pozbierania wszystkich resztek roślinnych pozostałych po zbiorach (najlepiej robić to systematycznie podczas każdego zbioru) i je spalić lub jeśli mamy całkowitą pewność, że nie są porażone przez choroby - przeznaczyć do kompostowania.

Co prawda, można by je przekopać i tym samym wzbogacić grządki w próchnicę, ale zawsze istnieje ryzyko, że w ten sposób wniesiemy do gleby przetrwalniki chorób, które mogą się ujawnić w następnym sezonie wegetacyjnym. Do przekopywania najlepiej jest więc przeznaczyć rośliny specjalnie do tego celu zalecane, najlepiej z rodziny motylkowatych (tzw. nawozy zielone).

Większość warzyw najlepiej "czuje się" na glebach bogatych w materię organiczną, która znakomicie poprawia warunki rozwoju roślin. Jej duża zawartość jest także pożądana na glebach lekkich i średnich w przypadku, gdy zależy nam na bardzo wczesnych plonach. Gleby takie bowiem szybciej nagrzewają się wiosną w przeciwieństwie do gleb ciężkich o małej zawartości substancji organicznej. Najlepszym źródłem próchnicy jest obornik, ale równie dobrze można zastosować kompost lub sieczkę słomy w dawce około 15 kg/10 m2. Słoma dość trudno ulega rozkładowi i aby go przyspieszyć, musimy koniecznie dodać azot w ilości około 30 dag saletry amonowej/10 m2. Na glebach cięższych nawozy organiczne stosujemy mniej więcej co 4 lata (około 60 kg obornika na 10 m2), a na lekkich - co 2 lata (około 30 kg obornika na 10 m2). Obornika nie należy przekopywać zbyt głęboko (na dno bruzdy), gdyż w tych warunkach mikroflora powodująca jego rozkład słabo się rozwija.

Warzywa najlepiej rosną na glebach o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym (pH około 6,5), stąd też w odstępach 3-4 - letnich należy wykonać wapnowanie gleby, najlepiej nawozami węglanowo-magnezowymi, gdyż jest to równocześnie najlepszy sposób wniesienia do gleby magnezu - pierwiastka niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania roślin. Trzeba jednak pamiętać, że wapna nie powinno się stosować razem z obornikiem, gdyż utraci on swą wartość i dlatego najlepiej robić to na przemian w kolejnych latach. Również nie należy wysiewać jednocześnie nawozów wapniowych i fosforowych (odstęp co najmniej kilku dniowy), gdyż fosfor ulegnie uwstecznieniu i nie będzie dostępny dla roślin.

Jednym z kolejnych warunków uzyskania satysfakcjonujących plonów warzyw jest głębokie przekopanie gleby (co najmniej na głębokość szpadla) bez rozbijania skib. Skiby powinny być „wysztorcowane" i tak pozostawione do wiosny. Pozostawienie grządki w tzw. ostrej skibie spowoduje skruszenie gleby pod wpływem mrozów, dzięki czemu uzyska ona strukturę pozwalającą na lepsze zatrzymywanie wody i składników pokarmowych.

Przed głębokim przekopaniem grządki musimy także pomyśleć o uzupełnieniu gleby nawozami fosforowymi i potasowymi. W celu lepszego ich wymieszania z glebą zaleca się zastosować połowę potrzebnej dawki jesienią, a drugą część wiosną przed przystąpieniem do pierwszych prac polowych. W tym miejscu należy zapytać jakie to powinny być dawki? Otóż najlepiej je ustalić w oparciu o wyniki analizy chemicznej gleby wykonane w specjalistycznych placówkach. Poniesiemy co prawda dodatkowe koszty, ale będziemy mieli pewność, że nasze warzywa będą zaopatrzone w optymalną ilość składników niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Aby wyniki analizy były wiarygodne, próbki gleby muszą być pobrane w odpowiedni sposób. Oznacza to, że z powierzchni przeznaczonej do nawożenia należy pobrać kilka próbek z różnych równomiernie rozmieszczonych miejsc (zakłada się pobranie 6-8 próbek z powierzchni 100 m2). Z każdego miejsca szpadlem wycinamy plaster gleby o miąższości 20 cm (w tej warstwie rozwija się największa masa korzeni warzyw) i wsypujemy go do wiadra. Po dokładnym wymieszaniu gleby pobieramy z wiadra do woreczka plastikowego próbkę o pojemności około 0,5 l, którą po zaetykietowaniu jak najszybciej oddajemy do stacji chemiczno-rolniczej.

Tags: warzywnik, wapnowanie, nawozy zielone