Podział substancji szkodliwych ze względu na rodzaj wchłaniania

Ilość wchłanianych substancji szkodliwych zależy między innymi od: indywidualnych właściwości osobniczych, drogi wchłaniania, przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

U różnych osób przebywających w tej samej hali produkcyjnej, gdzie stężenie substancji szkodliwej w powietrzu było stałe, mogła zostać wchłonięta jej różna dawka.

Substancje szkodliwe mogą wchłaniać się 3 drogami, mianowicie drogą:

1. oddechową,

2. pokarmową,

3. przez skórę.

Droga oddechowa - intensywność wchłaniania

Na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą oddechową ma wpływ: wentylacja płuc, wysiłek fizyczny - powoduje on zwiększoną liczbę oddechów i szybsze krążenie krwi, przez co substancje szkodliwe są szybciej rozprowadzane w organizmie.

Droga pokarmowa - intensywność wchłaniania

Na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą pokarmową ma wpływ: niewłaściwa higiena rąk - brak mycia rąk przed jedzeniem, spożywanie posiłków na stanowisku pracy, palenie papierosów.

Droga przez skórę - intensywność wchłaniania

Natomiast na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą przez skórę ma wpływ: wysiłek fizyczny, wilgotność powietrza lub wysoka temperatura otoczenia.

Czynniki te mogą spowodować nadmierny wzrost temperatury ciała, co prowadzi do nadmiernej potliwości (w takiej sytuacji może dojść do zwiększonego wchłaniania drogą przez skórę substancji szkodliwych rozpuszczalnych w wodzie), używanie zanieczyszczonej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej - kontakt brudnej odzieży ze skórą może spowodować wnikanie do organizmu substancji szkodliwych, używanie niewłaściwej odzieży ochronnej (np. używana odzież ochronna z za krótkim rękawem może spowodować nadmierne przenikanie substancji szkodliwych do organizmu przez odkryte części skóry), stosowanie niewłaściwych detergentów (środków do mycia rąk, kremów do rąk), które w nadmierny sposób usuwają warstwę łojową ze skóry (wskutek takiego działania naskórek staje się przepuszczalny nie tylko dla wody, ale i substancji szkodliwych).

Pracownicy służby bhp odgrywają szczególną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mającym kontakt z odpadami niebezpiecznymi. To właśnie służba powinna monitorować i kontrolować właściwą organizację pracy w firmie, a przede wszystkim:

- przeprowadzać okresowe przeglądy pomieszczeń i stanowisk pracy, na których pracownicy mają kontakt z odpadami niebezpiecznymi,

- monitorować środowisko pracy m.in. przez analizę przeprowadzanych pomiarów kontrolnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, temperatury, ogrzewania oraz oświetlenia,

- znać rodzaje i właściwości odpadów niebezpiecznych występujących w firmie oraz ustalać ich stopień szkodliwości,

- brać udział w opiniowaniu instrukcji bhp w kontakcie z odpadami niebezpiecznymi na określonych stanowiskach,

- brać udział w ustalaniu zadań w zakresie bhp osób kierujących pracownikami,

- monitorować przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i analizować ich wyniki,

- doradzać w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

- kontrolować stosowanie przez pracowników przydzielonego im obuwia roboczego, odzieży roboczej, jak również środków ochrony indywidualnej,

- informować pracodawcę o zaobserwowanych zagrożeniach i nieprawidłowościach oraz doradzać, jakie działania powinny być podjęte w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.