Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Ochrona roślin bezpieczna i skuteczna

ochrona roslin porady ogrodnicze-Chemiczne zwalczanie chorób i szkodników roślin uprawnych jest jeszcze ciągle najskuteczniejszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą w ogrodnictwie. Dotyczy to zwłaszcza upraw towarowych, ale niekiedy również działkowcy, aby ochronić swoje plony, są zmuszeni do sięgnięcia po pestycydy (fungicydy, herbicydy, insektycydy). Godnym podkreślenia jest fakt, że z roku na rok dokłada się coraz więcej starań, aby zmniejszyć ujemne skutki działania środków chemicznych. Wycofano z rynku najbardziej toksyczne i niebezpieczne w użyciu preparaty.

Systematycznie podnoszona jest wiedza ludzi stosujących pestycydy - z zakresu ich działania, właściwego stosowania i zagrożenia jakie mogą nieść dla konsumentów. Każdemu środkowi chemicznemu stawiane są następujące wymagania:

• skuteczność w zwalczaniu sprawców chorób i szkodników,

• brak toksyczności w stosunku do ludzi, roślin i zwierząt pożytecznych,

• niska cena,

• łatwość i bezpieczeństwo w stosowaniu.

Zanim przystąpimy do zwalczania powinniśmy określić jaki patogen czy szkodnik atakuje uprawiane rośliny. A więc podstawą sukcesu jest postawienie właściwej diagnozy. Bezwzględnie należy przestrzegać stężenia preparatu. Zbyt niskie - powoduje obniżenie jego skuteczności, a zbyt wysokie może doprowadzić do uszkodzeń roślin (poparzenie, ordzawienia). Chronione rośliny powinny być dokładnie pokryte cieczą roboczą (opryskiwanie) bądź proszkiem (opylanie, zaprawianie na sucho). Zabiegów ochronnych nie powinno się wykonywa:

• przy silnym wietrze,

• bezpośrednio przed i w czasie deszczu,

• w temperaturze poniżej 0°C i poniżej 12°C (niektóre fungicydy).

O zagrożeniu przed zatruciem informuje nas umieszczona na każdym opakowaniu tzw. klasa toksyczności. Jest ich pięć. Do klasy I i II zalicza się silne trucizny, które mogą nabywać i stosować ludzie posiadający odpowiednie przeszkolenie. III klasa to preparaty średnio toksyczne (większość najczęściej stosowanych insektycydów). Do IV klasy należą pestycydy mało szkodliwe (większość fungicydów), natomiast V klasa to preparaty praktycznie nieszkodliwe (niektóre fungicydy).

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy przygotować specjalnie przeznaczone do tego celu ubranie. Trzeba się też zapoznać z informacją na opakowaniu bądź ulotce odnośnie zasad postępowania przy stosowaniu preparatu i ewentualnych zatruciach. Należy unikać kontaktu preparatów ze skórą, zwracać uwagę aby trucizny nie dostały się do ust, układu oddechowego oraz oczu. Miejsce, gdzie przygotowywano preparaty należy dokładnie posprzątać. Nadmiaru preparatów nie wolno wylewać do otwartych zbiorników wodnych lub instalacji kanalizacyjnej.

W czasie wykonywania zabiegu należy pamiętać o dokładnym pokryciu chronionej rośliny cieczą roboczą (opryskiwanie). O zamiarze wykonania zabiegu należy także poinformować sąsiadów i osoby mogące mieć dostęp do chronionej uprawy. Przestrzegać należy okresu karencji. Jest to czas, najczęściej wyrażony w dniach, który musi upłynąć od zastosowania pestycydu do zbioru chronionych roślin, bez względu na termin i sposób użytkowania chronionych roślin.

Spośród stosowanych pestycydów największe zagrożenie stanowią insektycydy. Stanowią one szczególne zagrożenie dla pszczół. Ze względu na ochronę tych pożytecznych owadów wprowadzono także klasy toksyczności pestycydów dla pszczół (I - toksyczne, II - szkodliwe, III -mało szkodliwe, IV - praktycznie nieszkodliwe). Używa się także terminu - okres prewencji - okres po zabiegu (w godzinach lub dniach) w ciągu którego może nastąpić zatrucie pszczół.