Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Przygotowanie gleby pod drzewa i krzewy owocowe

Sadzenie roślin sadowniczych

Teren wybrany pod rośliny sadownicze powinien być jak najlepiej przygotowany, aby posadzone drzewa przyjęły się, w pierwszych latach jak najszybciej rosły i jak najwcześniej (3-4 roku) weszły w obfite owocowanie. Przygotowanie gleby pod drzewa i krzewy owocowe polega na dokładnym jej odchwaszczeniu, głębokiej uprawie i odpowiednim nawożeniu.

Odchwaszczanie gleby

Odchwaszczenie gleby jest bardzo ważną czynnością, którą należy wykonać koniecznie przed posadzeniem roślin sadowniczych. Po posadzeniu trudno jest w krótkim czasie zwalczyć chwasty, zwłaszcza trwałe, takie jak: perz, powój, oset itp. Jeżeli na terenie, na którym zamierzamy sadzić drzewka, występują liczne chwasty trwałe, to należy najbliższy sezon przeznaczyć na dokładne jego odchwaszczenie oraz inne zabiegi przygotowawcze, a sadzenie drzewek odłożyć na rok następny.

W celu zniszczenia chwastów trwałych można zastosować herbicydy. Roundup (glifosat) stosuje się w okresie intensywnego wzrostu chwastów, a zwłaszcza perzu. Ma on działanie uniwersalne, niszczy bowiem chwasty jedno- i dwuliścienne. A dzięki działaniu systemicznemu jest on bardzo skuteczny w zwalczaniu chwastów głęboko korzeniących się, takich jak ostrożeń polny i powój polny. Roundup stosuje się w dawce 50-80 ml na 100 m2 powierzchni opryskiwanej. Ponieważ jest to preparat działający przez liście, nie należy go zbyt rozcieńczać. Stosuje się go wówczas, kiedy chwasty wytworzą znaczną powierzchnię liści i osiągną wysokość 10-15 cm.

Chwasty można także zwalczać mechanicznie. Należy dokładnie przekopać działkę i wyciągnąć wszystkie chwasty, wysuszyć je i spalić. Zabieg ten jest dość pracochłonny, ale skuteczny i opłacalny.

Nawożenie

Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który decydująco wpływa na wzrost i owocowanie drzewek, jest nawożenie. Nawozy fosforowe i potasowe ze względu na ich powolne przemieszczanie się w glebie należy zastosować przed głębokim przekopaniem gleby, aby po posadzeniu drzewek znajdowały się w pobliżu systemu korzeniowego. Dawka każdego z tych nawozów w przeliczeniu na czysty składnik (P i K) powinna wynosić 1,5-2,0 kg na 100 m2. Po zastosowaniu nawozów w tej ilości można w najbliższych 3-4 latach zaniechać nawożenia fosforem i potasem.

Na wzrost drzew owocowych i szybkie ich wejście w okres owocowania bardzo duży wpływ ma nawożenie organiczne, szczególnie na glebach lżejszych. Obornik, komposty lub nawozy zielone wprowadzane do gleby zwiększają znacznie jej pojemność wodną i poprawiają strukturę. Są one również źródłem wielu mikroelementów. Dawka obornika powinna wynosić 7-10 kg na 1 m2. Łącznie z obornikiem można wysiać nawozy mineralne (fosforowe i potasowe) i bardzo głęboko przekopać, tak aby obornik był całkowicie przykryty. Im głębiej przekopiemy glebę pod wysadzane drzewka owocowe, tym lepiej będą one rosły. Celem głębokiego przekopania jest nie tylko spulchnienie głębszych warstw gleby, ale również, a nawet przede wszystkim, wzbogacenie tych warstw w próchnicę i składniki mineralne. Dzięki temu przyczyniamy się do głębokiego korzenienia się drzew. Głębiej zakorzenione drzewka owocowe są bardziej wytrzymałe na suszę, lepiej rosną i szybciej wchodzą w okres owocowania.

Głębokość dołków

Bardzo ważnym warunkiem dla prawidłowego wzrostu roślin sadowniczych, a szczególnie dla ich przyjęcia się po zasadzeniu jest wcześniejsze przygotowanie pod nie dołków. Dołki pod drzewka powinny być takiej wielkości, aby korzenie swobodnie w nich mieściły się.

Dla jednorocznych okulantów wystarczają zwykle dołki średnicy 50-60 cm i głębokości 40-50 cm. Kopiąc dołek odkładamy na jedną stronę glebę próchniczną z warstwy ornej, a na drugą glebę warstw głębszych. W trakcie sadzenia z żyźniejszej (próchnicznej) gleby usypuje się mały kopczyk na środku dołka i obsypuje się nią ułożone na kopczyku korzenie.

Na słabszych glebach, o małej zawartości próchnicy, albo w przypadku dosadzania drzewek w miejscach po starych, wykarczowanych drzewach kopie się większe doły, głębokości 50-60 cm i średnicy około 100 cm. Dołki te powinny być zaprawiane ziemią kompostową, przefermentowanym obornikiem lub kompostem. Na dno takiego dołu dobrze jest nasypać obornika lub kompostu, a cały dołek wypełnić glebą z warstwy ornej najbardziej żyznej. Obornik należy umieścić tak, aby nie stykał się bezpośrednio z korzeniami sadzonego drzewka. Zaprawianie dołów wpływa na lepsze przyjęcie się drzewek i ich intensywniejszy wzrost. Nie należy zaprawiać dołków popiołem, słomiastym obornikiem lub nierozłożonym kompostem. Wszystkie te substancje utrudniają przyjęcie się drzewek.

Terminy sadzenia

Przyjmuje się dwie pory sadzenia drzew owocowych i krzewów jagodowych: jesienią i wiosną. W teorii obie pory sadzenia dają jednakowe rezultaty, w praktyce mogą być powody skłaniające do sadzenia drzew i krzewów owocowych jesienią lub wiosną.

Sadzenie jesienią daje najlepsze wyniki, gdy wykonane jest dość wcześnie, w końcu października lub w pierwszych dniach listopada. Jeżeli temperatura gleby nie spada poniżej 4°C, to drzewa owocowe i krzewy jagodowe mogą zregenerować częściowo system korzeniowy przed nastaniem zimy i dzięki temu na wiosnę mogą od razu lepiej pobierać wodę i składniki mineralne z gleby Jednakże sadzenie jesienne wiąże się z dużym ryzykiem przemarznięcia drzew w przypadku surowej zimy. Młode drzewka częste przedłużające wzrost wegetatywny w szkółce, są szczególnie narażone na uszkodzenia spowodowane przez niskie temperatury, dlatego gatunki i odmiany wrażliwe na mróz, zwłaszcza pestkowe, lepiej sadzić wiosną.

Sadzenie wiosną daje najlepsze wyniki, gdy wykonane jest wcześnie, przed rozwinięciem liści. Sadzenie opóźnione, gdy liście już zaczęły się rozwijać, daje wyniki tym gorsze, im bardziej liście są rozwinięte. Rośliny sadownicze sadzone wiosną wymagają koniecznie kilkakrotnego podlewania.

Korzeni sadzonych drzewek w zasadzie nie przycina się. Ucina się tylko korzenie nadłamane i skraca wyjątkowo długie. Do sadzenia potrzebne są dwie osoby. Jedna przytrzymuje drzewko we właściwej pozycji, druga rozkłada równomiernie korzenie na kopczyku usypanym na dnie dołka i następnie zasypuje stopniowo dołek ziemią. W tym czasie pierwsza osoba udeptuje ziemię wokół drzewka nogą. Udeptując ziemię należy uważać, aby nie uszkodzić kory pieńka lub korzeni.

Drzewka należy sadzić kilka centymetrów głębiej niż rosły w szkółce, na glebie lekkiej nawet do 10 cm głębiej. Sadząc drzewka na podkładkach wegetatywnych trzeba jednak przestrzegać zasady, aby miejsce uszlachetniania było ponad ziemią, w przeciwnym razie szlachetna odmiana może "usamodzielnić się", tzn. wypuścić własne korzenie z nasady pnia i skarlający wpływ podkładki wegetatywnej może wtedy zniknąć.

Drzewka na podkładkach wegetatywnych płytko korzeniących się, np. jabłonie na podkładkach M9 lub P22 oraz grusze na pigwie wymagają palików. Palik, do którego ma być przywiązane drzewko, należy umieścić od strony zachodniej. Palik wbija się w dno dołka przed sadzeniem drzewka, gdyż później można uszkodzić korzenie drzewka przy jego wbijaniu. Palik po wbiciu w ziemię powinien wystawać nad powierzchnię nie więcej niż 40-50 cm, tak aby jego wierzchołek znajdował się poniżej pierwszych gałęzi korony niskopiennego drzewka.

Wokół drzewek sadzonych jesienią należy usypać kopczyk zakrywający nasadę pnia do wysokości około 30 cm, który chroni jego dolną część i system korzeniowy przed przemarznięciem w czasie surowej i bezśnieżnej zimy.

Sadząc drzewka wiosną formujemy od razu misę i podlewamy drzewka bezpośrednio po posadzeniu obficie, tak aby woda doszła do dna dołka. Podlewanie nie tylko dostarcza korzeniom wody, ale również oblepia korzenie glebą.

Porzeczki i agrest powinny być sadzone dość głęboko, około 10 cm głębiej niż rosły w szkółce. Zbyt głębokie posadzenie porzeczek nigdy nie jest szkodliwe, gdyż wydają one z nasady pędu korzenie przybyszowe. Natomiast krzewy zbyt płytko posadzone dają dużo odrostów ponad ziemię i łatwo rozłamują się.

Maliny sadzi się tylko parę centymetrów głębiej niż rosły w mateczniku. Podczas sadzenia glebę wokół sadzonek należy ugniatać ostrożnie, aby nie obłamać pąków, z których mają się rozwinąć się nowe pędy.

Tags: nawożenie, nawożenie organiczne, odchwaszczanie, głęboka uprawa, termin sadzenia